Deklaracja dostępności Państwowej Szkoły Muzycznej 1 st. w Lublińcu

 

Państwowa Szkoła Muzyczna 1 st. w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowa Szkoła Muzyczna 1 st. w Lublińcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w całości ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
 • serwis zawiera dokumenty PDF , które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury)- lub są skanami dokumentów.

Wyłączenia

 • Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, tak aby nowe dokumenty przygotowane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Prandzioch.
 • E-mail: sekretariat@psm-lubliniec.com.pl
 • Telefon: +48343510313

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
 • Adres: ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
 • E-mail: sekretariat@cea.art.pl
 • Telefon: +48 22 42-10-621

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Janiny Garści w Lublińcu mieści się przy Placu  Konrada Mańki 9  (Rynek miasta).

Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno główne od strony rynku, drugie  – od strony parkingu przy ul Niedurnego.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Natomiast wejście od ul. Niedurnego jest wejściem roboczym, niedostępnym dla uczniów, nauczycieli i innych zainteresowanych i jest wejściem bez schodów, prowadzi do patio.

Sekretariat znajduje się na I piętrze. W budynku nie ma windy, ani żadnych podjazdów dla wózków inwalidzkich. Przy drzwiach głównych jest dzwonek i pracownik sekretariatu obowiązany jest do zejścia na parter celem załatwienia sprawy z osobą niepełnosprawną. Osoby niepełnosprawne mogą podjechać pod budynek szkoły mimo, że teren rynku jest wyłączony z ruchu samochodowego.

Do budynku szkoły można wejść z psem asekurującym i psem przewodnikiem.

Skip to content